Nasjonal institusjon skal årlig gi melding til Stortinget om utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Årsmelding for 2016 ble overgitt til Stortinget 28. mars 2017.

I årsmeldingen gis det anbefalinger på en rekke områder hvor norsk lovgivning eller praksis enten bryter med menneskerettighetene, det er rom for forbedring eller det er særlige utfordringer som Stortinget og myndighetene bør være oppmerksomme på. Vårt hovedtema var enslige flyktningebarn over 15 års rett til omsorg etter barnekonvensjonen.

Les årsmeldingen for 2016 for mer informasjon. Les også våre tre temarapporter som ble gitt ut sammen med årsmeldingen om "Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere", "Sjøsamenes rett til sjøfiske" og "Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted utenom i hvilke tilfeller?"

Årsregnskap for 2016 er også tilgjengelig.

Her finner du årsmelding, årsregnskap og årbok for 2015.