Menneskerettigheter innenfor rammen av internasjonal rett, er et sett med normer som er nedfelt i internasjonale traktater, sedvanerett, generelle prinsipper og andre internasjonale rettskilder. I nasjonale rettssystemer, er menneskerettigheter ofte inkorporert i grunnloven og særskilte menneskerettighetslover. Videre er det et omfattende antall særlover, forskrifter og andre bestemmelser som er sentrale for å beskytte og sikre ulike menneskerettslige normer.

Begrepet menneskerettigheter benyttes også for å referere til idealer og verdier som fremføres som argumenter for ny og endret politikk. Det er imidlertid menneskerettighetene som rettslige normer som er utgangspunkt for juridisk argumentasjon og påstand om mulige brudd på den enkeltes menneskerettigheter.