Det er tre nasjonale ombudsinstitusjoner som har mandat med eksplisitt referanse til menneskerettighetene og rettet mot befolkningen i sin helhet. Det gjelder Sivilombudsmannen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barneombudet. Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet har i oppgave å motta og behandle klager fra personer som mener seg uriktig behandlet etter norsk lov og, i noen tilfeller, etter Norges menneskerettslige forpliktelser. Alle de tre ombudene har i oppgave å undersøke og uttale seg om forhold som berører menneskerettighetene og gir råd og veiledning i sin kontakt med utsatte grupper. Barneombudet har et særlig ansvar i forhold til FNs barnekonvensjon, og Likestillings- og diskrimineringsombudet har et særlig ansvar i forhold til FNs rasediskrimineringskonvensjon, kvinnekonvensjon og konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg er det pasientombud i alle landets fylker, og et eget ombud for forsvaret.

Du kan finne ut hvordan man klager til ombudene ved å se på deres nettsider, eller ringe deres rådgivningstelefoner.

 

Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

www.sivilombudsmannen.no

Telefon: 22 82 85 00

Grønt nummer: 800 80039

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

www.ldo.no

Telefon: 23 15 73 00

Se også Likestillings- og diskrimineringsnemda

www.diskrimineringsnemnda.no

Telefon: 24 15 59 90

 

Barneombudet

Barneombudet behandler ikke klager selv, men kan kontaktes for å få henvising til hvor man kan klage på saker som angår barn og unge, for eksempel i barnevernssaker, skole eller mobbing.

www.barneombudet.no

22 99 39 50

 

Ombudsmannen for forsvaret

www.ombudsmann.no

Tel siv: 23 35 64 70

Tel mil: 510 56 83

 

Pasient- og brukerombudet

Hvert fylke i Norge har et pasientombud som behandler klager om helse og sosialhjelp. Jobben deres er å forsikre at hjelpen og omsorgen landets sykehus, tannleger, ambulanser, omsorgsboliger og hjemmesykepleie møter myndighetenes standard for kvalitet og sikkerhet.

www.helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet