Enhver har rett til å bruke de individuelle klageprosedyrene. Det er ikke noe krav om at en person må være statsborger eller ha oppholdstillatelse i en gitt stat. Imidlertid må staten som klagen rettes mot, ha anerkjent (ratifisert) den menneskerettighetskonvensjonen, og den eventuelle tilleggsprotokollen, som etablerer en slik klageprosedyre. Norge har anerkjent fire individuelle klagemekanismer under FNs konvensjonsorganer, samt en kollektiv (gruppe) og en individuell klagerett tilknyttet Den europeiske sosialpakten og Den europeiske konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og grunnleggende friheter (EMK).