Det er et viktig menneskerettslig anliggende at staten sikrer at en person kan fremme en klage og få den vurdert dersom man mener seg utsatt for et overgrep eller brudd på sine menneskerettigheter. Norge har ikke et overordnet klageinstans i menneskerettighetsspørsmål. Systemet er sammensatt og fordrer derfor veiledning overfor enkeltpersoner, en oppgave som tilligger Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Generelt sikrer staten din klageadgang gjennom tilsynsorganer, ombudene og rettsapparatet.

Tilsynsorganer: Prosedyrer og kontrollinstanser har som oppgave å føre tilsyn med og behandle klager på forvaltningens praksis. Tilsynsorganene er en del av forvaltningen på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Vedtak på lavere nivå kan ankes til en overordnet myndighet, som for eksempel Helsetilsynet, eventuelt nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, eller Kriminalomsorgsdirektoratet. De har i sin tur ansvar for å rapportere til regjeringen som utøvende statsmyndighet dersom det er behov for lovendring eller tiltak som indirekte vil bidra til bedre beskyttelse av menneskerettighetene.

Ombudene: Uavhengige ombudsorganer har som oppgave å motta klager og prøve forvaltningens lovanvendelse og skjønn i enkeltsaker, og på eget initiativ undersøke særskilte forhold som kan være menneskerettslig problematisk (se nærmere under «Hva gjør ombudene»). Ombudene etableres og rapporterer til regjeringen eller til Stortinget som statens lovgivende myndighet.

Rettsapparatet: En uavhengig domstol, statens dømmende myndighet, er et siste nasjonalt klageinstans hvor personer som mener seg utsatt for brudd på menneskerettighetene kan få en rettslig prøving av sin sak.