Sivile og politiske rettigheter er: Retten til liv, Forbudet mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, Forbudet mot slaveri og tvangsarbeid, Vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse, Rettferdig rettergang, Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning, Retten til et effektivt rettsmiddel, Kravet om lovhjemmel for straff og forbudet mot straff med tilbakevirkende kraft, Vernet om privatliv og familieliv, Tanke-, tros- og livssynsfrihet, Menings- og ytringsfrihet, Forsamlings- og foreningsfrihet, Bevegelsesfrihet, Vernet om eiendomsretten, Retten til deltakelse i offentligheten og stemmerett, Retten til navn, identitet og statsborgerskap.

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er: Retten til arbeid og relaterte rettigheter, Retten til en tilfredsstillende levestandard, Retten til sosial trygghet, Retten til helse, Retten til utdanning og Kulturelle rettigheter.

Minoriteter og urfolk har særskilte rettigheter. Det er også særlige rettigheter for andre grupper som barn og kvinner. Retten til likebehandling og ikke-diskriminering er en egen rettighet som gjelder utøvelsen av alle andre rettigheter og friheter. I tillegg er det rettigheter knyttet til miljø og utvikling.