En effektiv måte å begi seg ut på klageprosessen er å først se nøye på søknadsskjemaene for individuelle klager. Selv om en klage til en komité ikke må bli presentert i et bestemt format, oppfordrer vi deg til å bruke et tilgjengelig standardoppsett (se modell klageskjema utarbeidet for klager vedrørende FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Konvensjonen mot tortur og Den internasjonale konvensjonen om avskaffelse av rasediskriminering). Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) krever derimot at søkere fyller ut domstolens eget søknadsskjema. Bruk av standardiserte søknadsskjemaer hjelper søkeren å oppfylle både formelle og substansielle krav til klager. Det er svært viktig at alle kravene i disse skjemaene er riktig fylt ut før du sender søknaden. Det kan være behov for å konsultere profesjonelle advokater eller personer med substansiell kunnskap om menneskerettigheter før du sender inn søknaden.