Barnebortforing, november 2009

Barn ofre menneskehandel, november 2009

Utkast til 6. rapport til FNs menneskerettighetskomité, septrmber 2009

Unntak fra taushetsplik for ansatte ved mottak og omsorgssentre, september 2009

Begrunnelse av beslutninger om å nekte anker, juni 2009

Høeringsuttalelse religiøst mangfold i militæere, juli 2009

Personopplysninger forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven, juni 2009

Gjennomføring av EITI, april 2009

Fysisk avstraffelse av barn, januar 2009

Inkorporering av KDK, januar 2009

Konvensjonen om klaseammunisjon, oktober 2008

Etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland, september 2008

Barnelov - foreldreansvar, bosted og samvær, august 2008

Barn med syke foreldre, august 2008

Aerekrenkelse, august 2008

Politiattest for personer jobber med mindrerige, april 2008

Investeringsavtaler, april 2008

RLE, april 2008

Samfunnsansva, mars 2008

Dyrevelferd, februar 2008

Opplæringsloven (RLE), januar 2008

NOU 2007: 6 Formål for barnehagen og opplæringen, oktober 2007

Enslige mindreårige asylsøkere, oktober 2007

Kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, oktober 2007

Hvitvasking og terrorfinansiering, september 2007

Funksjonshemmede, september 2007

Ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par, august 2007

Antiterrorlovgivnig, juli 2007

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme, juni 2007

Datakriminalitet, juni 2007

Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, juni 2007

Dokumentinnsyn, mars 2007