Høringsinstituttet er en sentral arena for Nasjonal institusjon for å kunne gi råd til myndighetene på menneskerettighetsfeltet. Institusjonen utarbeider løpende oversikter over utredninger, meldinger og lovforslag som myndighetene sender på høring, og vurderer hvilke saker det skal avgis uttalelse på. Menneskerettslige analyser av lovutkast er en av institusjonens viktigste oppgaver. Innspill gis på ulike stadier av lovgivningsprosessen ut fra hva som anses hensiktsmessig.

Les våre høringsuttalelser under.

Høringsuttalelser 2018:

 • Uttalelse til Stortinget i etterkant av muntlig høring: Prop. 126 L (2016-2017) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (24. januar), samt notat til Stortinget i forkant av muntlig høring (16. januar) 
 • Uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. (22. januar)

Høringsuttalelser 2017:

 • Uttalelse til høring av forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (20. desember)
 • Uttalelse til NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder (15. desember)
 • Uttalelse om forslag til endringer i utlendingslovens regler om innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll mv. (12. desember)
 • Uttalelse til NOU 2017:12 Svikt og svik (4. desember)
 • Uttalelse til høring om forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (16. oktober)
 • Uttalelse om NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamiliene (29. september)
 • Uttalelse om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning (27. september)
 • Uttalelse om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner (20. september)
 • Uttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - partsstatus i utlendingssaker (1. september)
 • Uttalelse om forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen (22. august)
 • Uttalelse om NOU 2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring (23. juni)
 • Uttalelse om NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne (22. juni)
 • Innspill til forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten (20. juni)
 • Uttalelse til forslag om endring i barnehageloven - språkkrav (19. juni)
 • Uttalelse om NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov (6. juni)
 • Uttalelse om Norges 23./24. rapport til FNs rasediskrimineringskomité (29. mai)
 • Uttalelse til muntlig høring om sannhetskommisjon (15. mai)
 • Uttalelse til muntlig høring om Statens pensjonsfond utland (2. mai)
 • Uttalelse om tilknytningskrav for familieinnvandring (3.april)
 • Uttalelse om NOU 2016:18 Hjertespråket (15. mars)
 • Uttalelse om Norges 7. rapport til FNs menneskerettighetskomité (15. mars)
 • Uttalelse om NOU 2016:17 På lik linje (2. mars)
 • Uttalelse om fratakelse av statsborgerskap (28. februar)
 • Uttalelse om utlendingslovens regler om tvangsmidler (13. februar)
 • Uttalelse om ny barnevernslov (30. januar)
 • Uttalelse om digitalt grenseforsvar (20. januar)
 • Uttalelse om endringer i barneloven og straffeprosessloven (5. januar)

Høringsuttalelser 2016:

 • Uttalelse om håndhevingen på diskrimineringsområdet (30. november)
 • Uttalelse til muntlig høring om ratifisering av FNs individklageordninger (10. november)
 • Uttalelse om omsorgssentre for enslig mindreårige asylsøkere (7. november)
 • Uttalelse til muntlig høring om psykisk helsevernlov mv. (1. november)
 • Uttalelse om ny domstollov (31. oktober)
 • Uttalelse om straffegjennomføringsloven § 37 (14. oktober)
 • Uttalelse om Norges 8. rapport til CAT (7. oktober)
 • Uttalelse om NOU 2016:4 Ny kommunelov (6. oktober)
 • Uttalelse om utvisning - eksklusjon fra flyktningstatus (3. oktober)
 • Uttalelse om endringer av Dublin, Eurodac og EASO (19. juli)
 • Uttalelse om endringer i rettshjelploven mv. (1. juli)
 • Uttalelse om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (30. mai)
 • Uttalelse om oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport (30. mai)

Høringsuttalelser 2015:

 • Uttalelse om Norges 9. rapport til CEDAW (16. november)
 • Uttalelse om individklagerett CRPD (14. september)
 • Uttalelse om Grunnloven § 108 og Grunnloven på samisk (10. august)