Vold i nære relasjoner er et alvorlig menneskerettslig problem i Norge. Det er nødvendig både å forebygge vold i nære relasjoner, og å sikre at hjelpetilbudet er tilpasset ulike behov. Norge har tilsluttet seg FNs kvinnekonvensjon og Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Regjeringen har derfor en plikt til både å forebygge og å gi hjelp til personer som utsettes for vold.

Vold i nære relasjoner skjer i alle samfunnslag, og i alle deler av landet. Det kan være nødvendig med ulike tiltak for å forebygge volden, og for å gi alle utsatte nødvendig hjelp. I vår publiserte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare»1. Den handler om politiets og hjelpeapparatets arbeid med personer som opplever vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapporten viser blant annet at politiet og hjelpeapparatet mangler kompetanse på samisk språk og kultur, og at det samiske samfunn generelt har lav tillit til det offentlige.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Sametingsrådet og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) ønsker å høre hva samiske organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige instanser selv mener om hvordan samer som opplever vold i nære relasjoner kan få tilpasset hjelp fra krisesenter, politi, helsetjenester osv., og om hvordan myndighetene kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner.

Regjeringen skal møte FNs kvinnekomité 8. november i år, og kan da forvente spørsmål om hva Norge gjør for å beskytte og hjelpe kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Både LDO, Sametinget og NIM kommer til å være tilstede på møtet, og vi vil bruke deres innspill i våre anbefalinger til regjeringen om hvilke tiltak som trengs. Derfor håper vi at dere vil delta på innspillsmøtet.

Sted for møte: Diehtosiida, Kautokeino, møterom Allavárdu, 3 etasje.

Program for møtet:

1. Hvorfor ble NIM opprettet og hva gjør institusjonen? Fokus på statens menneskerettslige plikter til å forebygge og gi hjelp til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. (10 min)

2. Hvem er LDO og hva gjør ombudet? Fokus på menneskerettslige forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon. (10 min)

3. Sametingsrådet presenterer rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare», og forteller om sitt arbeid mot vold i nære relasjoner. (10 min)

4. Hvilke tiltak er egnet til å forebygge og gi hjelp? Trengs det spesielle, annerledes eller tilpassede tiltak i samiske samfunn? Hvordan gjøre eksisterende klageordninger mer tilgjengelige for samiske samfunn? Korte forberedte innlegg ved organisasjoner, enkeltpersoner og offentlige instanser. (5-10 min hver)

5. Åpen samtale om hvilke tiltak som er nødvendige.

6. Hva vil LDO, Sametingsrådet og NIM bruke innspillene til? Avslutning ved arrangørene.

Vel møtt!