Den norske regjeringen skal i henhold til BK artikkel 44 levere statsrapporter til FNs komité for barnets rettigheter hvert femte år. Norge leverte sin fjerde rapport i februar 2008. og komiteen avga sine konkluderende merknader til Norge i mars 2010. Rapporteringen er forskjøvet, og Norges kombinerte femte og sjette rapport skal leveres i oktober 2016. Rapporteringen på barnekonvensjonens tilleggsprotokoller om barn i væpnet konflikt og salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografier er nå for Norges del synkronisert med hovedrapporteringen. Rapporteringen til barnekomiteen i 2016 vil dermed også omfatte disse tilleggsprotokollene.