Den norske regjeringen skal i henhold til RDK artikkel 9 levere statsrapporter til FNs rasediskrimineringskomité hvert annet år. Norge leverte sin kombinerte 21. og 22. rapport i september 2013, og komiteen avga sine konkluderende merknader til Norge i april 2011. Norges kombinerte 23. og 24. rapport vil bli levert i september 2017.