17. oktober inviterer vi til et presseseminar i Kautokeino, der temaet er urfolks konsultasjonsrett og hvordan denne retten ivaretas i Norge.

 

I år er det ti år siden FN vedtok en erklæring om urfolks rettigheter. Erklæringen pålegger staten en plikt til å innhente forhåndssamtykke fra urfolk i saker som berører dem. Denne konsultasjonsretten er også nedfelt i en avtale mellom Sametinget og og den norske regjeringen fra 2005. Nylig har også regjeringen i Sverige lagt frem et forslag til en egen konsultasjonslov. Den norske regjeringen arbeider nå med å fremme et forslag til en lignende lovgivning.

Det er mange meninger om konsultasjonsretten og konsultasjonene. Spørsmålene er mange og svarene sprikende. Hvordan gjennomføres konsultasjonsretten i dag? Hva er det folkerettslige grunnlaget for samenes rett til å bli konsultert? Hvordan gjennomføres dette nasjonalt? Hva er målet med og innholdet i konsultasjonsretten? Hvilke utfordringer har vi med implementeringen av denne retten i Norge?

 

Debattene og medieoppslagene om konsultasjonsretten går sjelden inn i dybden på hva konsultasjonsretten egentlig innebærer, noe som igjen kan føre til at brudd på konsultasjonsplikten ikke avdekkes.

 

Program for seminaret:

11:00 – 12:00 Lunsj

12:00 – 12:15 Velkommen og innledning - Åshild Eidem, kommunikasjonsrådgiver ved NIM

12:15 – 13.00 Hva er NIM og hvordan jobber vi? Om vårt arbeid med urfolks og minoriteters rettigheter nasjonalt og internasjonalt - Petter Wille, direktør ved NIM

13:00 – 13:15 Pause og spørsmål

13:15 – 14:00 Hvordan gjennomføres statens urfolksrettslige konsultasjonsplikt i Norge? Fra ILO-konvensjon via konsultasjonsavtale til konsultasjonslov?  - Laila Susanne Vars, fagdirektør ved NIM

14:00 – 14:15 Pause og spørsmål

14:15 – 14:35 Erfaringer med konsultasjonsavtalen sett fra departementets side - Kristin Ryan, avdelingsdirektør ved Same- og minoritetspolitisk avdeling, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14:40 – 15:00 Erfaringer med konsultasjonsavtalen sett fra Sametingets side – Torvald Falch, seniorrådgiver ved avdeling for rettigheter og internasjonale spørsmål, Sametinget

15:00 – 15:30 Spørsmål, diskusjon og oppsummering

 

Velkommen!

 

Nyttige lenker om temaet: