I Norge er det et mangfold av miljøer som er opptatt av menneskerettighetsspørsmål. Ulike aktører i det sivile samfunn så vel som offentlige instanser arbeider med til dels sammenfallende og til tider overlappende mandat og temaer som berører menneskerettighetene. Det er derfor en forventning til den nasjonale institusjonen at den skal bidra til samordning, overblikk og systematisering av menneskerettighetsarbeidet i Norge.

Samarbeid med ulike aktører vil skje på ulike måter, gjennom ulike fora hvor noen er formaliserte og permanente, mens de fleste er uformelle.

De viktigste samarbeidsforaene og nettverkene inkluderer:

Rådgivende utvalg

NIMs rådgivende utvalg er et lovfestet organ som formaliserer et samarbeid med ulike aktører og enkeltpersoner. Utvalget skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon, og omtales nærmere her

Samarbeid med ombudene

Det er ikke et lovfestet krav om at den nasjonale institusjonen skal samarbeide med de nasjonale ombudene, men det er naturlig å ha tett kontakt gitt til dels overlappende mandater og oppgaver. NIM viderefører regelmessige koordineringsmøter med ombudene i samforståelse med Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudsmannen. Alle parter ser et gjensidig behov for å styrke samordning av innsats og oppgaver. Ansvar for innkalling og agenda gjøres derfor ut fra et rotasjonsprinsipp.

Nettverk

Kontakt og informasjonsutveksling med ulike miljøer skjer gjennom deltakelse og kommunikasjon med ulike nettverk. Eksempler på slik kontakt er det rådgivende utvalget for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, Utlendingsdirektoratets nettverk, Forum for barnekonvensjonen og NGO-forum for menneskerettigheter. I tilknytning til arbeid med spesifikke tema, etableres det kontakt og samarbeid med utvalgte miljøer og ressurspersoner.