Sivilombudsmannens forebyggingsenhet lanserte i dag sin besøksrapport fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Der uttrykker Sivilombudsmannen alvorlig bekymring for fengselsinnsatte som har vært underlagt isolasjon over lang tid.

I rapporten uttaler Sivilombudsmannen at det anses som åpenbart at tilstanden for personer ved avdeling G med store psykiske lidelser har blitt forverret under fengselsoppholdet. Sivilombudsmannen anbefaler at myndighetene bør iverksette tiltak for å sikre at langtidsisolerte ved Ila får et behandlingstilbud og at isolasjonen avbrytes. Skadepotensialet er stort også ved kortere isolasjon, og Sivilombudsmannen anbefaler at det i tillegg iverksettes tiltak overfor denne gruppen.

NIM deler Sivilombudsmannens bekymring og anbefaling. Spesielt de langtidsisolerte på avdeling G utsettes for en særskilt risiko for krenkelse av det absolutte forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling, om ikke grensen alt er overskredet.

Les mer om isolasjon i vår årsmelding.