I en stortingsmelding som ble fremlagt fredag 30. september 2016, motsatte regjeringen seg at enkeltpersoner skal kunne klage inn Norge til FN-komiteene som har ansvar for å overvåke overholdelsen av tre FN-konvensjoner.

Dette gjelder FNs barnekonvensjon (BK), FNs konvensjon for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Vi mener at det er et paradoks at regjeringen ikke vil tillate at sentrale FN-komiteer skal få behandle individklager mot Norge. Internasjonalt er Norge et uttalt foregangsland i å fremme menneskerettighetene og styrke FNs menneskerettighetsinstitusjoner. En av regjeringens hovedinnvendinger mot at Norge skal tilslutte seg individklageordningene etter BK, ØSK og CRPD, er at det kan begrense vårt nasjonale politiske handlingsrom. Det er etter Nasjonal institusjons oppfatning en overdreven bekymring.

Den 17. november 2016 ble det holdt muntlig høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Nasjonal institusjon deltok, og vi sendte på forhånd inn vårt skriftlige innlegg til komiteen.

Du kan også lese om hva vi mener i VG og i Aftenposten.

Nasjonal institusjon har i flere år vært en pådriver for at Norge skal tilslutte seg individklageordningene, og du kan lese mer om dette arbeidet i tidligere årbøker.


Foto: Direktør Petter Wille og nestleder Adele Matheson Mestad