Det europeiske nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter (ENNHRI) startet i 2015 et større prosjekt om eldres menneskerettigheter på sykehjem. NIM er medlem i den rådgivende gruppa til prosjektet, og deltok den 27.-28. september 2016 i et av prosjektets jevnlige møter for å evaluere foreløpige resultater og veien videre.

Eldre som bor på sykehjem er naturligvis beskyttet av menneskerettighetene på samme måte som andre. Prosjektets formål er å kartlegge hvorvidt denne sårbare gruppa kan ha rett på særlig beskyttelse. I tillegg til å kartlegge de menneskerettighetene som er relevante for eldres situasjon på sykehjem, har prosjektet utviklet en metode for å monitorere sykehjems gjennomføring og beskyttelse av rettighetene. Monitoreringen er gjennomført i seks europeiske land (Belgia, Litauen, Romania, Kroatia, Tyskland og Ungarn), de såkalte pilotlandene.

Prosjektet er nå i sin sluttfase, og møtet i Brussel dreide seg i all hovedsak om evaluering av resultatene fra prosjektets ulike deler, samt hvordan funnene skal presenteres i løpet av våren 2017. En av problemstillingene som ble diskutert er hvorvidt det er behov for en egen FN-konvensjon for eldre.

Også FN har engasjert seg i denne problemstillingen. FN har siden 2010 hatt en egen arbeidsgruppe som skal identifisere eventuelle mangler i rettighetene, og hvordan man best mulig skal avhjelpe dette. En ny konvensjon for eldre er et av alternativene, samtidig som bedre implementering og økt fokus på allerede eksisterende rettigheter kan være en mulig løsning.

NIM har selv engasjert seg i temaet eldre på sykehjem, og publiserte i 2014 sin rapport «Menneskerettigheter i norske sykehjem». Rapporten var en skrivebordsstudie som tok for seg noen av de relevante rettighetene for situasjonen for eldre på sykehjem, herunder EMK artikkel 3, EMK artikkel 8 og ØSK artikkel 12. Rapporten ga fire anbefalinger til norske myndigheter:

  1. Kartlegging av menneskerettighetssituasjonen i norske sykehjem, der også beboerne selv og deres pårørende er kilder.
  2. Inkludere forholdene i norske sykehjem i rapporter til internasjonale menneskerettighetsorganer.
  3. Styrke bemanningen og opplæringen av ansatte i norske sykehjem.
  4. Iverksette en gjennomgang av kontroll- og overprøvingsordningene for sykehjemsbeboeres rettigheter.

Bilde: Brussel besøkte den rådgivende gruppa også Europaparlamentets arrangement «Towards a UN Convention on the rights of older persons?». Blant deltagerne i panelet var den kroatiske ombudskvinnen, Lora Vidovic, som er styreleder for ENNHRI.