Mandag 17. oktober holdt stipendiat ved Universitetet i Oslo, Olaf Halvorsen Rønning, intern faglunsj om statens positive plikt til å gi tilgang på fri juridisk bistand etter EMK art. 6 nr. 1.

På grunnlag av EMK art. 6 nr. 1, har EMD i flere saker lagt til grunn at staten etter omstendighetene har plikt til å gi tilgang på fri juridisk bistand i den utstrekning det er en nødvendig forutsetning for effektiv adgang til domstolsprøving. Dette følger blant annet av McVicar v. Storbritannia (46311/99).

Rønning belyste en del problemstillinger om forholdet mellom rettshjelploven og standarden etter EMK art. 6, nr. 1. En særlig problemstilling er at rettshjelploven gir fri rettshjelp på grunnlag av sakstyper, mens vurderingen etter EMK art. 6 nr. 1 ikke knytter seg til type sak, men partens evne til å føre saken på egenhånd, sakens betydning og sakens kompleksitet. Den strukturelle forskjellen kan medføre at staten i enkelte tilfeller går langt i å overoppfylle plikten etter EMK art. 6 nr. 1, mens den i andre sakstyper ikke oppfyller den positive forpliktelsen etter konvensjonen. Dette er for øvrig også påpekt av Nasjonal institusjon i vår høringsuttalelse til justis- og beredskapsdepartementet av 1. juli 2016.  Rønning viste også til at grunnlaget for økonomisk behovsprøving etter rettshjelploven i en del tilfeller kan være mangelfull med hensyn til behovsprøvingen EMD har lagt opp til på grunnlag av EMK art. 6 nr. 1.

Vi takker stipendiat Olaf Halvorsen Rønning for et lærerikt og interessant foredrag, og ønsker ham lykke til med det videre arbeidet.