Nasjonal institusjon holdt den 10. november 2016 foredrag for Tvangslovutvalget om det menneskerettslige rammeverket for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

Tvangslovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 17. juni 2016 og er ledet av professor Bjørn Henning Østenstad. Utvalgets mandat er å foreta en helhetlig gjennomgang av lovverket om tvang i helse- og omsorgssektoren, og utrede behovet for en modernisering av regelverket.

Tvangslovutvalget skal følge opp en del problemstillinger som ble reist av Paulsrud-utvalget i NOU 2011: 9. Spørsmål som fellesregulering av tvang, etablering av en samlet kontroll- og overprøvingsinstans, og særlige problemstillinger knyttet til barn og unge er viktige. Utvalget skal spesielt se på tvang ovenfor pasienter i psykisk helsevern, rusmisbrukere, utviklingshemmede og demente. Utvalget skal også utrede forholdet til Norges internasjonale forpliktelser, særlig FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som Norge ratifiserte i 2013.

Utredning skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. september 2018.