Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter ble fra 1. januar 2017 en del av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter .

Nasjonal Institusjon får med dette økt kompetanse på feltet same- og urfolksrettigheter.

- Integreringen vil legge forholdene godt til rette for at Nasjonal Institusjon kan spille en viktig rolle når det gjelder samerett og urfolksrettigheter, uttaler direktør Petter Wille.

Stortinget vedtok den 20. desember 2016 at Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, skal bli en del av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Vedtaket kom i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, men forut for vedtaket har det vært en lang og grundig prosess som har ledet frem til integrering av Gáldu i Nasjonal Institusjon.

Gáldus seks ansatte forblir lokalisert i Kautokeino. Nasjonal Institusjon har dermed fått et eget kontor i Nord-Norge, som vil sikre tett og god oppfølging av bl.a. det samiske samfunnet.

Tidligere direktør i Gáldu, Laila Susanne Vars, som nå er fagdirektør ved Nasjonal Institusjon, er også fornøyd:

- Vi ser at vi som et samisk fagmiljø vil nyte godt av å bli en del av et større menneskerettsmiljø. Samtidig har vi mye å bidra med når Nasjonal Institusjon nå skal bli mer synlig og arbeide mer systematisk med å fremme urfolks og minoriteters menneskerettigheter.

I innstilling til lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Innst. 216 L (2014–2015)) kommer det frem at ivaretakelse av urfolks rettigheter er en viktig del av Nasjonal institusjons virksomhet.