I dag, 8. mars, markeres den internasjonale kvinnedagen. I forbindelse med dagen har Nasjonal institusjon vært i møte med FNs kvinnediskrimineringskomité i Geneve.

I møtet med komiteen har direktør Petter Wille tatt opp menneskerettslige utfordringer for kvinner i Norge, herunder situasjonen for kvinner i fengsel, menneskerettighetene til eldre og samiske kvinners helse.

Bakgrunnen for møtet er at Nasjonal institusjon tidligere i år har gitt supplerende informasjon til komiteen i forbindelse med Norges niende periodiske rapport til kvinnekomiteen. Våre innspill er tilgjengelige i brev av 23. januar 2017.

Ulike soningsforhold for menn og kvinner

Sivilombudsmannen har vist til store ulikheter på menns og kvinners soningsforhold i Norge. Flere kvinnefengsler er i gamle og lite tilpassede bygg, og mange kvinner i fengsel opplever atskillig dårligere tilgang til utearealer og fysiske aktiviteter enn det som er tilfellet for menn. Kvinner risikerer å måtte sone fengselsstraffer lenger fra sitt hjem enn menn. Rapporten indikerer også at kvinner som soner i fengsler der både menn og kvinner soner sammen, løper større risiko for uønsket oppmerksomhet og seksuell trakassering fra de mannlige innsatte. Les Sivilombudsmannens rapport her.

Eldres menneskerettigheter på sykehjem

Nasjonal institusjon har også tatt opp eldres menneskerettigheter på sykehjem, da det er dokumentert manglende beskyttelse av flere menneskerettigheter, herunder forbudet mot nedverdigende behandling, retten til helse og retten til privatliv. Vår rapport retter seg mot eldre som sådan og ikke kvinner spesielt. Temaet er likvel særlig viktig overfor kvinner, idet kvinner lever lenger og demografisk sett utgjør en større gruppe enn menn i dette alderssegmentet. Les vår rapport her.

Samiske kvinners rettigheter

Norge er tidligere bedt om å sikre at samiske kvinner sikres likebehandling og vern mot diskriminering i helsespørsmål, men rapporter viser at samiske kvinner fortsatt har dårligere helse og at det i praksis kan gjøres mer på dette feltet.

I anledningen dagen vil vi også gjøre oppmerksom på at Sametinget og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i dag har lansert en rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapporten «Om du tør spørre, tør folk svare» handler om hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter har tidligere uttalt at urfolkskvinner og -jenter, er spesielt utsatt for vold og andre menneskerettslige utfordringer.