I dag, 9. august, markeres FNs internasjonale urfolksdag. Nasjonal institusjon gratulerer samene og alle andre urfolk i verden med dagen.

Verdens urfolksdag ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994, og har vært feiret hvert år siden 1995. Formålet med dagen er å fremme utviklingen for verdens urfolk. Temaet for årets feiring er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter. Erklæringen har sammen med annen utvikling innenfor urfolksrettigheter, både internasjonalt og nasjonalt, bidratt til å sikre urfolks muligheter til å bevare og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv. Det er en del av Nasjonal institusjons mandat å fremme og beskytte disse menneskerettighetene. Dette gjør vi gjennom rapporter og på andre måter. Fra 2017 har Nasjonal institusjon et eget kontor i Kautokeino, som bidrar til vår oppfølging av bl.a. det samiske samfunnet.

Nasjonal institusjon deltok i år på FNs permanente forum for urfolkssaker i New York. Direktør Peter Wille ba forumet følge opp urfolkskvinners situasjon når det gjelder vold i nære relasjoner. 

Les mer om urfolks rettigheter og hvilke utfordringer Norge står overfor i vår årsmelding for 2016 (s. 34 flg.). I forbindelse med årsmeldingen ga vi også ut en egen temarapport om Sjøsamenes rett til sjøfiske.

Årsmeldingen og temarapporten finner du her.