I vår uttalelse til forslag til endringer i utlendingslovens regler om innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll, så skriver vi at den høye terskelen for frihetsberøving av barn og barnefamilier må komme tydeligere frem i forarbeidene.

Vi mener videre at det også bør presiseres i forarbeidene at pågripelse av barn og barnefamilier må være særlig påkrevd, og at det i den forbindelse må gjøres en individuell vurdering av hensynet til barnets beste.

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig hatt på høring forslag til endringer i utlendingsloven. NIM ga sin uttalelse til forslaget den 12. desember i år:

"Innledningsvis vil vi påpeke at vi støtter departementets forslag om å etablere et tydeligere og meoversiktlig hjemmelsgrunnlag for innbringelse i forbindelse med alminnelig utlendingskontroll og inn og utreisekontroll i utlendingsloven § 22." skriver vi, og fortsetter:

"Det er videre vår vurdering at forslaget om et nytt pågripelsesgrunnlag i utlendingsloven § 106 første ledd bokstav i) i utgangspunktet ikke byr på menneskerettslige utfordringer når det gjelder pågripelse av voksne."

NIM`s kommentarer knytter seg derfor i hovedsak til pågripelse av barn og familer. Til dette har NIM to bemerkninger:

- Det må foretas en individuell vurdering av hensynet til barnets beste.

- Departementet gir generelt uttrykk for en for lav terskel for pågripelse av barn og barnefamiler.

Les hele høringsuttalelsen her.

Du finner alle våre høringsuttalelser ved å følge denne lenken.