NIM skriver i en uttalelse at menneskerettighetene ikke gir føringer for om saker som nå behandles for fylkesnemnda bør behandles av domstolene, eller om UNE bør erstattes med en forvaltningsdomstol for utlendingssaker.

"Samtlige alternativ kan innrettes i samsvar med menneskerettighetene. De overordnede spørsmålene om valg av alternativ tilkommer derfor den politiske beslutningssfæren", skriver NIM som svar på Justis- og beredskapsdepartementets høring av NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?.

NIM har også noen kommentarer til forslaget om å styrke den barnefaglige kompetansen hos beslutningstakerne og kvalitetssikring av sakkyndigrapporter.

Hele uttalelsen vår finner du her.

Følg denne lenken for å se alle NIMs høringsuttalelser.