Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.

I vår årsmelding som ble overlevert Stortinget på morgenen i dag, 28. mars, ser vi blant annet på omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år i mottak.

Vi har skrevet en kronikk om temaet. Kronikken er på trykk i VG i dag og du kan lese den i sin helhet på nett, trykk her.

I kronikken skriver Petter Wille, direktør, og Adele Matheson Mestad, nestleder, blant annet:

"Begrepet «enslige mindreårige asylsøkere» er tilslørende - dette er først og fremst barn. Og som andre barn, har disse barna behov for nødvendig omsorg. Nødvendig omsorg er ikke bare et behov for barn. Det er også en rett som følger av barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn - også enslige flyktningbarn."

Årsmeldingen og tre tilhørende temarapporter, herunder temarapport om "Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere" er nå tilgjengelig på nettsiden vår, trykk her.