Årsmelding for 2016, Dokument 6 (2016–2017), overleveres Stortinget den 28. mars 2017 om morgenen. I den anledning inviterer vi til lanseringsseminar og lunsj i Nasjonalbiblioteket mellom kl. 11:00 og 13:00.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheters hovedoppgave er å «fremme og beskytte menneskerettighetene». En sentral del av vår virksomhet er å gi en oversikt over utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Institusjonen skal årlig avgi en melding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Årsmeldingen peker på utviklingstrekk og utfordringer som vi mener er viktige på et bredt spekter av områder; tvang i helse- og omsorgsektoren, eldre, urfolk, ytringsfrihet, religionsfrihet, næringsliv og menneskerettigheter, personvern, barnevern, asyl- og innvandringsfeltet, fri rettshjelp osv. I vår årsmelding gir vi flere anbefalinger der vi ser det er behov for endring eller forbedring.

Under seminaret vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot ett av våre temaer: enslige mindreårige asylsøkeres rett til alternativ omsorg etter barnekonvensjonen.

For barn som av ulike grunner er uten omsorg, oppstiller barnekonvensjonen artikkel 20 en plikt for staten til å gi barnet alternativ omsorg. Det er mange grunner til at barn står uten omsorg i Norge. For eksempel kan barnet ha mistet foreldrene grunnet dødsfall eller myndighetene vurderer barnas omsorg hos foreldrene som så utilfredsstillende at det fattes vedtak om omsorgsovertakelse. Norge er forpliktet til å gi disse barna et alternativt omsorgstilbud, en forpliktelse som ofte ivaretas ved å benytte fosterhjem og barnevernsinstitusjoner.

En annen grunn til at et barn står uten omsorg, er når barnet kommer til Norge som enslig mindreårig asylsøker. Enslige mindreårige asylsøkere får tilbud om opphold på egne omsorgssentre (under 15 år) eller mottak for enslige mindreårige asylsøkere (over 15 år) frem til de enten bosettes i en kommune eller returneres. Også overfor denne gruppen av barn har staten forpliktelser etter barnekonvensjonen for å sikre dem alternativ omsorg når de er i Norge.

Vår innfallsvinkel er rent juridisk: er omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere over 15 år i samsvar med barnekonvensjonen? Dette ser vi nærmere på i vår årsmelding.

Vi håper vår årsmelding kan være et grunnlag for en konstruktiv og kunnskapsbasert menneskerettsdebatt i Norge.

Velkommen!

Registrering og lunsj fra kl. 11:00. Påmelding til info@nhri.no innen 16. mars 2017. NB: begrenset antall plasser. Arrangementet vil streames via våre nettsider.

PROGRAM:

11.00: Servering av lunsj og registrering

INNLEDNING

11:30: Velkommen og introduksjon av ordstyrer Adele Matheson Mestad v/ direktør Petter Wille

11:35: Nasjonal institusjons rolle og betydningen av årsmeldingen v/ styreleder Åsne Julsrud

11:45: Stortingets behandling av årsmeldingen v/ Justiskomiteen representert ved Jenny Klinge

TEMAER I ÅRSMELDINGEN

12:00: Utvalgte temaer fra årsmeldingenv/ direktør Petter Wille

12:15: Fordypningstema: enslige mindreårige asylsøkeres rett til alternativ omsorg etter barnekonvensjonen v/ nestleder Adele Matheson Mestad

Fot i bakken – ulike perspektiver på fordypningstemaet:

  • Utvalgsleder for NOU 2016:16 Ny barnevernslov, Christian Sørensen
  • Leder for Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Frode Elgesem
  • Representant fra Barneombudet
  • Representant fra Redd Barna

13.00: Slutt

 

Last ned invitasjon og program.