Interessert i praktikantstilling hos Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter?

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (”Nasjonal institusjon”) ble opprettet i 2015 og er et uavhengig offentlig organ underlagt Stortinget. Institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge, blant annet ved å overvåke og rapportere om menneskerettighetene, rådgi offentlige organer og private aktører, legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører, og delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Institusjonen ledes av et styre og en direktør. Kontoret holder til sentralt i Oslo og er samlokalisert med Sivilombudsmannen. Se www.nhri.no for nærmere informasjon.

Nasjonal institusjon tilbyr to praktikantstillinger med fire til fem ukers varighet. Én med ansettelse fra juni eller august 2017, og én med ansettelse fra januar 2018.

Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å utrede menneskerettslige problemstillinger, blant annet i tilknytning til lovforslag, temarapporter, årsmelding til Stortinget og rapportering til FNs menneskerettighetskomitéer. Menneskerettighetene er relevante for de fleste rettsområder som angår forholdet mellom stat og individ. Praktikanten kan derfor forvente å jobbe med et bredt spekter av underliggende fagområder, deriblant sivil- og straffeprosess, utlendingsrett, ytringsfrihet, barn, urfolk og næringsliv.

Hvem kan søke?

Søkere bør ha fullført 3. studieår på Master i rettsvitenskap med gode resultater. Det er en fordel om søkeren har interesse for menneskerettigheter og konstitusjonell rett.

Hvordan kan du søke?

Søknad med CV og karakterutskrift kan sendes til info@nhri.no

 

Søknadsfrist for praktikantstilling sommer 2017 og vinter 2017/2018 er 15. mars 2017.