Onsdag 19. oktober deltok Nasjonal institusjon på møte med sekretariatet for Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Kontaktpunktet har som oppgave å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker om etterlevelse av retningslinjene. Alle OECD-land er forpliktet til å etablere en slik ikke-rettslig klageordning. Det norske kontaktpunktet er opprettet som et faglig upartisk rådgivende organ med fire medlemmer. Kontaktpunktet skal bistå norske myndigheter i arbeidet med å fremme retningslinjene, og  bidra med råd og veiledning i enkeltsaker. Medlemmene i utvalget utnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på forslag fra henholdsvis NHO, LO og sivilsamfunnet, på grunnlag av faglig kompetanse.

Nasjonal institusjon  har gjennom sin spesielle status som uavhengig offentlig organ plassert mellom statlige og ikke-statlige aktører på den ene siden, og mellom nasjonale og internasjonale aktører på den andre siden, et godt utgangspunkt for å bidra effektivt innenfor rettsområdet menneskerettigheter og næringsliv. Siden 2009 har nasjonale institusjoner fra flere land vært engasjert i spørsmål knyttet til nettopp utvikling av retningslinjer for ansvarlig næringsliv og blant annet bidratt til utviklingen av FNs «Protect, respect and remedy» rammeverk. Dette rammeverket er også integrert  OECD-retningslinjene for flernasjonale selskaper. For nærmere informasjon om de nasjonale institusjonenes arbeid innenfor dette rettsområdet, se Veronica Haàsz: «The Role of National Human rights Institutions In the Implementation of The UN Guding Principles» (Human Rights Review, June 2013, vol. 14)

Møtet mellom kontaktpunktets sekretariat og Nasjonal institusjon hadde som formål å etablere rammene for videre samarbeid mellom to statlige og uavhengig institusjoner med en rekke felles interesseområder innenfor menneskerettsfeltet. Vi ser frem til det videre samarbeidet både med de dyktige ansatte i sekretariatet og med kontaktpunktets fire medlemmer.

Kontaktpunktet gjennomførte også et interessant arrangement om interessentdialog, nærmere bestemt hvordan man kan oppnå vellykket samarbeidsavtale mellom bedrift og reindiftssamfunn. Anders Blom fra den svenske stiftelsen Protect Sápmi redegjorde for sine erfaringer etter å ha bistått i meklingsprosesser om sameksistens mellom urfolk og næringsliv. Tross et krevende utgangspunkt med stor grad av mistillit mellom partene, protester og demonstrasjoner, kom partene frem til en avtale om sameksistens.

Se nærmere informasjon om arrangementet her.