Den 17. november holdes det muntlig høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite om Meld.St. 39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nasjonal institusjon skal delta på høringen. Nasjonal institusjon mener at Norge bør tilslutte seg de tre invidklageordningene. Vi har utarbeidet et kort notat med våre hovedsynspunkter. 

Norge har en utenrikspolitsk målsetning om å støtte opp om menneskerettighetene og FN-systemet. Da bør vi også tilslutte oss individklageordningene. Slik kan vi legge politisk press på andre land som ikke ønsker en tilslutning til FN-systemet. Videre mener Nasjonal institusjon at det nasjonale handlingsrommet ikke vil bli drastisk innsnevret som en følge av en tilslutning. Norge er allerede bundet av de aktuelle menneskerettighetene, en tilslutning til individklageordningene endrer ikke på dette. Sist er det et viktig poeng at vi, ved å bli med i FN-systemet fullt ut, kan bidra enda mer til å reformere de delene av systemet som kunne vært bedre. En sentral rolle i reformarbeidet er også i tråd med våre utenrikspolitiske målsetninger.