Den 8. november holdes det muntlig høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Prop 147 L (2015-2016) - Endringer i psykisk helsevernlov mv. (økt selvebestemmelse og rettsikkerhet).

Nasjonal institusjon skal delta på høringen, for å gi sine innspill til endringene. Vi har utarbeidet et kort notat med våre hovedsynspunkter.

Nasjonal institusjon mener at endringene som foreslås følger de rettslige utviklingstendensene på området i retning av økt selvbestemmelse, og strengere og mer funksjonsbaserte vilkår for tvang, samt styrket rettsikkerhet.