Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter deltok i slutten av april på FNs permanente forum for urfolkssaker i New York. Direktør Petter Wille presenterte Nasjonal institusjon for forumet og vårt arbeid med samers menneskerettigheter. Wille ba forumet følge opp urfolkskvinners situasjon når det gjelder vold i nære relasjoner. 

 

FNs permanente forum for urfolkssaker (United Nations permanent forum for indigenous issues) samler representanter fra stater og urfolksorganisasjoner for å diskutere saker som angår urfolk. Forumet, som er det 16. i rekken, arrangeres hvert år i New York og vil være et av de internasjonale foraene der Nasjonal institusjon vil prioritere å delta. Blant viktige temaer i år var 10-årsjubileet for urfolkserklæringen og implementeringen av denne blant medlemsstatene, samt urfolks deltakelse i FN-systemet.

 

Diskusjon om nasjonale institusjoners rolle og status

Nasjonale institusjoner fra blant annet Danmark, New Zealand, Australia, Kenya og en rekke asiatiske land var tilstede på forumet for å informere om sitt arbeid med urfolks menneskerettigheter og hvordan institusjonene kan være til nytte for andre FN-organer enn menneskerettighetsorganene. Et felles tema for institusjonene var deres egen status og rolle i tilknytning til FNs permanente forum for urfolkssaker.

 

Nasjonal institusjon tok opp samiske kvinners situasjon

– Rapporter indikerer at en større andel samiske kvinner og jenter opplever vold i nære relasjoner enn norske kvinner, og at terskelen til å søke hjelp hos det offentlige er høyere blant samiske kvinner enn blant norske kvinner, sa direktør Petter Wille til Permanent forum.

FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli Corpuz har gjort en global studie av situasjonen for urfolkskvinner og jenter, og la høsten 2015 fram en egen rapport der konklusjonen er at urfolkskvinner og -jenter er spesielt utsatt for vold og en rekke andre brudd på menneskerettighetene. I Norge gjelder dette samiske kvinner. Nasjonal institusjon har registrert at informasjon om vold i nære relasjoner i samiske samfunn er sprikende. Noen rapporterer om svært høye tall, men samtidig pekes det på at det mangler forskning og dokumentasjon. Det er altså behov for å sette av ressurser til et grundigere arbeid på området.

– Jeg håper at Permanent forum vil fortsette å ha denne problemstillingen høyt på agendaen, uttalte Wille.

 

Behov for mer forskning

I 2015 lanserte Saminor en forskningsrapport som rapporterte at opptil 49 % av samiske kvinner har vært utsatt for vold. Sametinget i Norge har gjennom lengre tid arbeidet systematisk med bekjempelse av vold i nære relasjoner. Nylig presenterte Sametinget og Justisdepartementet en forskningsbasert rapport om temaet: «Om du tør spørre, tør folk svare». Rapporten gir et innblikk i hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Rapporten peker på at det mangler forskning og dokumentasjon på området. Det vil være viktig å få frem dokumentasjon på hvilke type henvendelser hjelpeapparatet mottar, og om antall henvendelser reflekterer det omfanget av vold som eksisterer. Samtidig må det avdekkes om det er slik at det er en systematisk underrapportering fra samiske områder til for eksempel Likestillings- og diskrimineringsombudet, og hva årsakene til dette i så fall kan være.

 

Årsmeldingen vår for 2016 og vår temarapport om sjøsamenes rett til fiske finner du her.

For mer info om FNs permanent forum for urfolkssaker, trykk her