Nasjonal institusjon har en viktig koordinerende rolle, og skal fungere som en brobygger mellom ulike aktører innenfor menneskerettighetsfeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Blant annet har Nasjonal institusjon regelmessige koordineringsmøter med flere av ombudene: Barneombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudsmannen.

Internasjonalt deltar Nasjonal institusjon i to nettverk; ett globalt og ett regionalt. 

Det globale nettverket av nasjonale institusjoner (GANHRI, tidligere ICC) ble etablert i 1993 for å fremme nasjonale institusjoners arbeid i samsvar med FNs Paris-prinsipper. GANHRIs undererkomite for akkreditering vurderer søknader om internasjonal akkreditering fra nasjonale institusjoner i ulike land. Nasjonal institusjon har søkt om å motta høyeste akkreditering, som er A-status.

Det europeiske nettverket (ENNHRI) er ett av fire regionale nettverk og ble formelt etablert i 2013. Nettverket har etablert noen tematiske arbeidsgrupper og prosjekter. Mer informasjon er tilgjengelig her