Uttalelse til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Prop. 90 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (132 KB)
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden drevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

NIM kommentarer til enkelte konkrete temaer hvor det kan stilles spørsmål ved om forslaget overholder våre menneskerettslige forpliktelser, samt gis en litt bredere vurdering av lovforslagets samlede virkning i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.