Høring om støtte til barnefamilier

Hva må staten gjøre for å sikre at fattige barn får en trygg oppvekst? Et regjeringsoppnevnt utvalg har skrevet en rapport om offentlige støtteordninger til barnefamilier.

Utvalget foreslår en rekke endringer av dagens ordninger, for eksempel i barnetrygden, barnehagetilbudet og foreldrepengeordningen. Utvalget tar også for seg barnefattigdom, og viser til at barn fra familier med svak økonomi er sjeldnere sammen med venner på fritiden og deltar mindre i fritidsaktiviteter enn andre barn.

Norge har forpliktelser etter både Grunnloven og FNs barnekonvensjon til å sørge for at barn får en tilstrekkelig levestandard og gode nok oppvekstvilkår. Dette kommer ikke frem i utredningen. Vi mener det er viktig at regjeringen tydeliggjør disse forpliktelsene, fordi gode oppvekstvilkår ikke bare er et politisk spørsmål, men en rettighet alle barn har. I tillegg anbefaler vi at Barne- og likestillingsdepartementet innhenter mer informasjon om hvilke konsekvenser svak økonomi har for barns oppvekstsvilkår og levestandard.

Les hele vårt svar.