Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsintitusjoner

NIM høringsuttalelse - Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner (20.09.2017) (pdf) 624.19 KB
Bruken av religiøse plagg vekker sterk debatt i Norge. Foto: Janko Ferlič/Unsplash

I høringsuttalelsen vi  redegjøre for religionsfriheten generelt (punkt 2). Her deler vi flere av Lovavdelingens og departementets synspunkter. Menneskerettslig synes det mest nærliggende å anta at forslaget, som et utgangspunkt, vil ligge innenfor de forpliktelser som følger av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon («EMK»). Spørsmålet om hvorvidt – alle deler av det foreslåtte forbudet – er i overenstemmelse med […]

I høringsuttalelsen vi  redegjøre for religionsfriheten generelt (punkt 2). Her deler vi flere av Lovavdelingens og departementets synspunkter. Menneskerettslig synes det mest nærliggende å anta at forslaget, som et utgangspunkt, vil ligge innenfor de forpliktelser som følger av religionsfriheten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon («EMK»). Spørsmålet om hvorvidt – alle deler av det foreslåtte forbudet – er i overenstemmelse med religionsfriheten etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter («SP»), er noe mer usikkert. Den menneskerettslige vurderingen vil avhenge av hvordan et forbud virker inn i en konkret situasjon – og lar seg derfor ikke kun vurdere ut fra hvordan et forbud er utformet i lovverket. Blant annet av den grunn har vi enkelte nærmere kommentarer i de etterfølgende punktene i høringsuttalelsen, som det er grunn til å være oppmerksom på i lovarbeidet: Betydningen av å foreta en grundig vurdering av høringsinnspill (punkt 3). Betydningen av å differensiere (og konkretisere) mellom de ulike formål og situasjoner som omfattes av forbudet (punkt 4). Betydningen av den fremtidige praktiseringen av forbudet og forbudets indirekte og akkumulerte konsekvenser (punkt 5). Og til sist, muligheten for lokale tilpasninger og forslag til alternativ løsning (punkt 6).