NOU 2016:18 Hjertespråket

Høring Váibmogiella- Hjertespråket Nasjonal institusjon -innsendt versjon 15.03 (pdf) 679.25 KB
Caption test 2

Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon […]

Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5.
Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, herunder har retten til språk nær tilknytning til diskrimineringsvernet. Utvalget fastslår at samelovens språkregler er minimumsrettigheter og at myndighetene står fritt til å gjøre mer enn det loven krever. NIM er enig i dette, og mener på generelt grunnlag at det vil styrke det menneskerettslige vernet for samiske språk og tydeliggjøre statens forpliktelser at språkrettighetene i større grad enn i dag lovfestes. Videre er det positivt at utvalget foreslår endringer i samelovens nåværende modell med samisk språkforvaltningsområde og flere lovendringer som har til formål å sikre at flere skal ha rett til å bruke og lære samiske språk også i større byer og områder utenfor dagens forvaltningsområde.