Høringsuttalelse – NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høringsuttalelse barnevernslov (pdf) 370.80 KB

Forslaget styrker barns rettigheter på flere områder. NIM særlig positive til økt rettighetsfesting for barn. Videre er det en fordel at regler om tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner flyttes fra forskrift til lov. Forslaget gir bedre prosessuelle garantier for både barn og foreldre. Forslaget styrker også barn  med minoritet- eller urfolksbakgrunns rettigheter hva gjelder kultur, religion og språk.