Menneskerettigheter i Norge – da og nå: Kompetansemål

Aktuelle kompetansemål etter 10. årstrinn i samfunnsfag

Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

Aktuelle kompetansemål etter 10. årstrinn i KRLE

Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.

Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati.

Aktuelle kompetansemål etter Vg1/Vg2 i Samfunnsfag

Politikk og demokrati: diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar.

Internasjonale forhold: finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere.

Aktuelle kompetansemål etter Vg3 i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS2-02)

Drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger.

Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden.

Aktuelle kompetansemål etter Vg2 i politikk, individ og samfunn (POS1-02)

Velferdsstat og menneskerettigheter

 • Beskrive menneskerettighetssituasjonen i Norge og drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene.
 • Vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter.

Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter

 • Gjøre rede for regionale og globale samarbeidsformer.

Menneskerettighetenes verdigrunnlag

 • Forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene
 • Forklare forskjellen på erklæring og konvensjon og gjøre rede for sentrale menneskerettighetserklæringer og konvensjoner.
 • Diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet.

Menneskerettighetene i politisk praksis

 • Gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene.
 • Gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter.
 • Vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk.

VALGFAG:
Demokrati i praksis (DIP1-01):

 • Demokrati: gjøre rede for menneskerettigheter og grunnleggende demokratiske verdier
 • Medvirkning: identifisere brudd på menneskerettigheter og bruke ulike metoder og kanaler for å protestere mot dem.

Aktuelle kompetansemål etter Vg2Vg3 i rettslære (RTL1-03)

Forklare kva som ligg i omgrepet menneskerettar.

Reflektere over dei etiske og historiske sidene ved rettsreglar.

Gjere greie for reglane om trusfridom og ytringsfridom som følgjer av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Oppdatert 15.11.2018