– Den norske stat ønsker å styrke arbeidet med å bekjempe hatkriminalitet, inkludert hatprat. Dette synes vi er veldig positivt, sa NIMs spesialrådgiver Petter Wille til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i går.

FNs MR-hovedkvarter, Geneve. ©UNHCR/Pierre Albouy

Høringen av Norges 23./24. periodiske rapport til CERD pågår nå, og NIM deltar i høringen. Petter Wille sa videre at Norge også må sikre at politidistriktene følger opp dette og prioriterer etterforskning av hatprat og hatkriminalitet, samt at vi får på plass mer kunnskap og statistikk om temaet. Ikke bare om antallet rapporterte saker, som i dag, men også om etterforskningen, tiltaler og domfellelser i disse sakene.

– Også her må koordineringen bli bedre. Ansvarsforholdene må klargjøres, mellom politiet, Politidirektoratet, påtalemyndigheten og domstolene, for å sikre oppfølgingen av de punktene som vi allerede har nevnt, sa Wille.

NIM tok også opp utfordringene med at det ikke eksisterer en koordinert statlig oppfølging av anbefalingene fra FNs traktatorganer som gjelder Norge, noe som etter NIMs syn gjør det vanskelig å holde oversikt over hva som er anbefalt og hva som er gjort med anbefalingene. Mange av anbefalingene fra overvåkningsorganene berører flere departement og deres underliggende organer.

– Komiteen bør derfor anbefale Norge å få på plass en mekanisme som gjør det lettere å kartlegge og vurdere og koordinere oppfølgingen av anbefalingene.

De øvrige temaene som NIM tok opp i sitt innlegg var samiske rettigheter, rettighetene til nasjonale minoriteter, enslige mindreårige asylsøkere og etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet. Du finner hele vårt innlegg her. I forkant av høringen har NIM sendt to skriftlige innspill til komiteen, datert 9. november 2018 og 29. mai 2017. En oversikt over all vår internasjonale rapportering finnes her.