Høyt skolefravær blant minoritetsbarn og "usynlige" nasjonale minoriteter vies stor plass i NIMs innspill til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i forkant av komiteens høring av Norge. Høringen finner sted i Genève neste uke.

Illustrasjonsbilde: NeONBRAND, Unsplash. unsplash-logoNeONBRAND

Norge skal høres i FNs rasediskrimineringskomité (CERD) 5.-6 desember 2018. I forkant av høringen har NIM sendt sitt innspill til komiteen om hvilke temaer komiteen bør ta opp med Norge.

Tall fra Barneombudet viser at halvparten av barn med høyt skolefravær er barn av norske rom. Dette er omfattende tall når man ser det i forhold til andelen av norske skolebarn som er barn av norske rom. NIM skriver at skolefravær i mange tilfeller fører til at elever faller ut av skolen. NIM mener det bør komme på plass tiltak for å forhindre at barn av norske rom faller fra under skolegang, og ber derfor CERD ta opp dette som et av temaene når Norge høres i komiteen.

NIM ønsker også at CERD tar opp nasjonale minoriteter og deres stilling mer generelt, og ber om at myndighetene må øke kunnskapen om nasjonale minoriteter og deres utfordringer. En undersøkelse gjort av NIM i 2018 viste at det generelt er lite kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge og at kun halvparten av de som svarte visste om menneskerettsutfordringene minoritetene opplever. Som en sammenligning kan nevnes at hele 86 % visste om at andre utsatte grupper hadde denne type utfordringer. Det foreligger også lite statistikk om nasjonale minoriteters levevilkår i Norge og de nasjonale minoritetene føler ofte at de blir «usynliggjort» i samfunnet.

NIM vil også ta opp hatprat og hatkriminalitet, diskriminering av barn med samisk og/eller minoritetsbakgrunn, diskriminering av minoriteter på bolig og arbeidsmarkedet, enslige mindreårige asylsøkere, samt østsamenes (skoltesamenes) situasjon under høringen. Her finner du hele NIMs innspill. Oversikt over vår internasjonale rapportering finner du her.

Landene rapporterer hvert fjerde år til komiteen. For mer info om Norges rapporteringer til CERD, trykk her (ekstern lenke). For mer info om CERD, trykk her (ekstern lenke).