Ny rapport om menneskerettigheter for beboere i sykehjem

Illustrasjonsfoto: Alex Boyd, Unsplash. unsplash-logoAlex Boyd

Rapporten, som SSB har utarbeidet på oppdrag for NIM, viser blant annet at 1282 personer på institusjon (sykehjem) var utsatt for tvang i 2017. Det utgjør 3 % av 40 000 sykehjemsbeboere. Gitt underrapportering kan tallene være dobbelt så høye.

Menneskerettigheter for eldre er et område Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ser nærmere på. Flere tidligere rapporter fra blant annet Helsetilsynet og Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo samt NIMs egne konsultasjoner, gir grunn til bekymring for om menneskerettigheter for eldre på sykehjem ivaretas på en tilfredsstillende måte.

På denne bakgrunn har NIM gitt SSB i oppdrag å se nærmere på tilgjengelig statistikk som kan belyse tre menneskerettigheter: frihet fra nedverdigende behandling, retten til privatliv og retten til helse. SSB har i dag publisert sin rapport som er tilgjengelig her.

Rapporten har blant annet sett på registrerte tilfeller av tvangsbruk. Ett av funnene er at kun halvparten av landets kommuner har registrert bruk av tvang. Dette til tross for at slik registrering har vært lovpålagt siden 2009. Det i seg selv er alvorlig.

Av den tvangsbruk som er registrert, finner SSB at 1282 personer på institusjon (sykehjem) var utsatt for tvang i 2017. Det utgjør 3 % av 40 000 sykehjemsbeboere. Gitt underrapportering kan tallene være dobbelt så høye.

I et menneskerettslig perspektiv er tvang et alvorlig inngrep i den enkeltes privatliv, men det kan likevel være legitimt. Tallene viser at forekomst av tvangsbruk er relativ høy, men manglende rapportering fordrer nærmere kartlegging. Den faktiske bruken av tvang må også undersøkes for å se om praksis er i samsvar med våre menneskerettslige forpliktelser. SSBs rapport understøtter de utfordringene som er identifisert i tidligere tilsynsrapporter og forskning, og understreker behovet for oppfølging fra myndighetenes side. Du kan også lese SSB`s egen artikkel om saken her.