Den såkalte Femund-saken ble nylig behandlet i Høyesterett. Saken handlet om solidaransvaret i reindriftslovens § 67 og om reineierne har blitt utsatt for diskriminering sammenliknet med eiere av andre beitedyr. Reinbeitedistriktets anke førte bare delvis frem. Dommen var enstemmig.

Illustrasjonsbilde: Warren Sammut, Unsplash unsplash-logoWarren Sammut

Sakens parter var henholdsvis Femund Sijte (tidligere Femund reinbeitedistrikt) og ti gårdbrukere fra Tufsingdalen og Narjordet i Hedmark. Saken dreide seg om krav om erstatning for skade voldt av rein på dyrket mark, etter reindriftsloven § 67. Spørsmålet som sto for Høyesterett var hvorvidt ansvarsordningen etter den aktuelle bestemmelsen i reindriftsloven utsatte reineierne for diskriminering sammenliknet med eiere av andre beitedyr.

En slik diskriminering ville være i strid med Grunnlovens sameparagraf i § 108, diskrimineringsvernet i Grunnloven § 98, samt internasjonale forpliktelser til vern om urfolks rettigheter, herunder ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 4, artikkel 5 og artikkel 6, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 26 og artikkel 27 og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Reinbeitedistriktets anke førte bare delvis frem, ettersom Høyesterett ikke konkluderte i spørsmålet om det forelå diskriminering av reineierne med hensyn til rettsanvendelsen etter reindriftsloven § 67. Førstvoterende med tilslutning fra de øvrige fire dommerne, fant at lagmannsrettens avgjørelse måtte oppheves grunnet uriktig rettsanvendelse i både jordskifteoverretten og lagmannsretten i spørsmålet om skadelidtes medvirkning etter skadeerstatningsloven § 5-1 og spørsmålet om lemping etter § 5-2.

Førstvoterende etterlyste imidlertid en snarlig revisjon av reindriftsloven, herunder regelen om solidaransvar i § 67 annet ledd første punktum, for å bringe denne mer i samsvar med Grunnloven § § 98 og § 108 samt de øvrige folkerettslige regler på området. Det ble uttalt at solidaransvaret etter reindriftsloven innebærer et klart mer vidtrekkende ansvar enn den ansvarsregel som følger av beiteloven (avsnitt 59 i dommen). Videre ble det påpekt at det kan det stilles spørsmål ved om bestemmelsen slik den i dag lyder, utsetter reineiere for diskriminering sammenlignet med eiere av andre beitedyr (avsnitt 91 i dommen).

Det ble også fremhevet at FNs menneskerettskomité i sin 7. periodiske rapport om tiltak truffet for å gjennomføre og ivareta de rettigheter som følger etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, rettet kritikk mot Norge for ikke å ha fulgt opp utredningen fra Samerettsutvalget II fra 2007, som nettopp tok til orde for revisjon av reindriftsloven (avsnitt 91).

Dommen gir uttrykk for at Høyesterett ved en senere anledning vil kunne komme til at reindriftsloven § 67 annet ledd er diskriminerende overfor reineiere, og dermed i strid med både Grunnloven og folkerettens regler om urfolks rettigheter og vern mot diskriminering.

Hele dommen kan leses her.