Rapporten viser at selv om de nordiske landene på mange områder ligger langt fremme i beskyttelsen av barns rettigheter, er det likevel et gap mellom de rettighetene som foreligger på papiret, og hvordan disse rettighetene etterleves i praksis. Rapporten kommer med flere anbefalinger om hvordan norske myndigheter kan beskytte menneskerettighetene til asylbarna bedre i asylprosessen, og på områder som helse og utdannelse.

Rapporten anbefaler også at barnevernet bør ha ansvar for alle enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Dette er i tråd med anbefalinger norske myndigheter har fått fra FNs barnekomité. NIM publiserte i 2017 en temarapport om omsorg for enslige mindreårige asylsøkere, hvor vi anbefalte norske myndigheter å gi enslige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstilbud som kvalitativt og rettighetsmessig er likeverdig det tilbudet som gis til barn under barnevernets omsorg, herunder enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Du kan lese temarapporten vår her.

UNICEF-rapporten «Protected on Paper? An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children» finner du her.