I regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven, som skal behandles i Stortinget før jul, er det foreslått en ny bestemmelse som utvider muligheten for pågripelse ved innreisekontroll. NIM er positive til at den nye pågripelseshjemmelen ikke omfatter barn og barnefamilier.

Illustrasjonsfoto: Caleb Woods, Unsplash. unsplash-logoCaleb Woods

Regjeringen sendte høsten 2017 ut et høringsbrev om endringer i utlendingsloven som skulle gi grunnlag for pågripelse i inntil 24 timer i forbindelse med innreisekontroll, for å kunne avklare om personen skulle bortvises eller utvises. Lovforslaget omfattet også barn og barnefamilier.

NIM hadde ingen bemerkninger til forslaget hva gjaldt pågripelse av voksne. NIM stilte seg imidlertid kritisk til at forslaget også gjaldt barn og barnefamilier. NIM var særlig betenkt over at departementet i høringsnotatet synes å oppstille en presumsjon for forholdsmessighet i denne type saker, og at det burde komme klarere frem at man må foreta individuelle vurderinger. En konkret og individuell vurdering av barnets beste i hver enkelt sak forutsettes både i Grunnloven § 104 og i barnekonvensjonen artikkel 3. NIM understreket også at barnekonvensjonen, slik denne er tolket i Høyesteretts praksis, tilsier at pågripelse av barn må være «særlig påkrevd». NIM fremhevet videre at Den europeiske menneskerettsdomstolen har lagt vekt på om det foreligger unndragelsesfare i vurderingen av om det er forholdsmessig å fengsle barn. NIM mente derfor at den høye terskelen for frihetsberøvelse av barn burde komme tydeligere frem i forarbeidene, og anbefalte at det burde presiseres at pågripelse av barn og barnefamilier må være særlig påkrevd, og at det i den forbindelse må gjøres en individuell vurdering av hensynet til barnets beste.

Også Barneombudet stilte seg også kritisk til forslaget, og anbefalte at lovforslaget ikke burde omfatte barn og barnefamilier.

I lovproposisjonen til Stortinget 21. september i år, endret departementet forslaget slik at det likevel ikke skal få anvendelse for barn og barnefamilier. NIM ser det som positivt at regjeringen dermed ikke foreslår et nytt pågripelsesgrunnlag for barn og barnefamilier. Dette er også mer i tråd med anbefalingene i New York-erklæringen om flyktninger og migranter, og en generell kommentar fra FNs barnekomité fra 2017.

De strenge vilkårene for pågripelse og fengsling av barn reflekteres også i Høyesteretts praksis om fengsling av barn i forbindelse med straffeforfølgning. I en kjennelse av 24. august 2018 opphevet Høyesterett en lagmannsrettskjennelse i en fengslingssak fordi lagmannsretten syntes å ha likestilt barn med voksne i vurderingen av om fortsatt fengsling ville være forholdsmessig. Høyesterett anså dette som en saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for lagmannsrettens resultat om at barnet fortsatt kunne holdes fengslet.

NIMs høringsuttalelse til lovforslaget om nytt pågripelsesgrunnlag i utlendingsloven kan du lese her. Lovforslaget til Stortinget kan du lese her.