Etterlengtet nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Illustrasjonsbilde: Kylli Kittus, Unsplash unsplash-logoKylli Kittus

Regjeringen har besluttet å utarbeide en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen vil ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn, i tråd med anbefalingene fra NIM.

– Vold og overgrep mot kvinner er et alvorlig og vedvarende samfunnsproblem i Norge. For å stanse denne volden kreves det store ressurser og innsats fra en rekke aktører. Derfor er vi veldig glade for at regjeringen nå skal utarbeide en nasjonal handlingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Opptil 150 000 mennesker opplever vold i nære relasjoner hvert år. Dette er særlig et problem i samiske samfunn, noe nyere forskning og overgrepssakene i Tysfjord har synliggjort: 49 prosent av samiske kvinner og 40 prosent av samiske menn rapporterer at de har blitt utsatt for vold.

NIM har arbeidet med tematikken i flere år. NIMs temarapport om vold og overgrep i samiske samfunn fra 2018 analyserer statens menneskerettslige forpliktelser til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep overfor samer.

En av anbefalingene i denne rapporten er at det bør utarbeides en ny handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn, og at den burde inngå som en del av en overordnet handlingsplan mot vold og overgrep i Norge.

– Det er viktig og bra at den nye handlingsplanen skal ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn, helt i tråd med det som NIM har anbefalt, sier Mestad.

Temarapporten til NIM peker også på svakheter ved statens ivaretakelse av sine menneskerettslige forpliktelser overfor samiske voldsutsatte. Rapporten peker blant annet på behov for økt språk- og kulturkompetanse i tjenesteapparatet, økt opplæring om kropp og seksualitet på samisk i skolen, samt behov for holdnings- og informasjonsarbeid og forskning på temaet.

Les mer om temaet: NIMs temarapport om vold og overgrep i samiske samfunn, NIMs temasider om barn og familie