6. mai er det Norge som skal høres i FNs menneskerettighetsråd, Universal Periodic Review (UPR). UPR bidrar til å styrke menneskerettighetene over hele verden og setter viktige menneskerettslige problemstillinger på kartet.

FNs menneskerettighetsråd
Møte i FNs menneskerettighetsråd i Geneve. UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Universal Periodic Review (UPR) er en unik prosess der alle de 193 medlemsstatene i FN blir vurdert i sin oppfølging av menneskerettighetene. Dette skjer omtrent hvert femte år.

Norge skal evalueres den 6. mai 2019, hvor NIM vil overvære høringen. Dette er tredje gang Norge evalueres i UPR.

– Formålet med UPR er å vurdere i hvilken grad medlemsstatene følger opp sine menneskerettslige forpliktelser, blant annet etter FN-pakten, FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, menneskerettighetstraktater og eventuelle frivillige forpliktelser. Hele prosessen skal bidra til å utvikle promoteringen og beskyttelsen av menneskerettigheter over hele verden, inkludert i Norge, sier Kristin Høgdahl, seniorrådgiver i NIM.

I 2018 sendte NIM sin rapport om menneskerettighetssituasjonen i Norge til FNs menneskerettighetsråd.

– NIM ser særlig behovet for økt oppmerksomhet om behandling og isolasjon av psykisk syke i fengsler og bruken av tvang i psykiatrien og overfor utviklingshemmede. I tillegg har NIM etterspurt statistikk om hatefulle ytringer og en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i samiske samfunn, sier Høgdahl.

Norge må svare for seg

Landevalueringen baseres på statenes egen rapportering til FN, tidligere anbefalinger til medlemsstaten fra FNs traktatorganer og andre FN-mekanismer.

I tillegg benyttes informasjon fra «stakeholders» slik som regionale organisasjoner som Europarådet, sivilsamfunn og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner – i Norge er dette NIM. Se NIMs norgesrapport til FN her.

Selve evalueringen skjer i form av en diskusjon mellom medlemsstaten som blir gransket og andre medlemsstater. Alle FNs medlemsstater kan stille spørsmål eller komme med kommentarer og anbefalinger til staten som evalueres.

Ikke-statlige organisasjoner kan ikke delta i diskusjonen direkte, men kan overvære møtet. I tillegg kan medlemsstatene bruke informasjon fra organisasjonene i diskusjonen.

Høringen avrundes med at Menneskerettighetsrådet vedtar en foreløpig rapport med konkrete anbefalinger.

Løfter viktige problemstillinger

Tre måneder etter landhøringen skal endelig rapport vedtas i plenum. Norge vil da akseptere anbefalingene, helt eller delvis, og avvise eventuelle anbefalinger man ikke er enig i.

I plenumsmøtet får også andre medlemsstater, observatørstater og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner som NIM, anledning til å gi avsluttende kommentarer.

– Det spesielle med UPR til forskjell fra FNs traktatorganer er at staten tar standpunkt til de anbefalingene som kommer og selv velger hva den forplikter seg til. NIM håper Norges UPR-høring bidrar til å sette viktige menneskerettslige problemstillinger på kartet, sier Høgdahl.

 

Her finner du relevant informasjon til UPR-høringen:

Kontaktinformasjon til NIMs representanter under UPR-høringen.

NIMs rapport til FNs menneskerettighetsråd om menneskerettighetssituasjonen i Norge (engelsk).

Norges tredje rapport til FNs menneskerettighetsråd i landhøringen (UPR) i mai.

Sammendrag av stakeholders rapporter om Norge.

FNs UPR-side om Norge.