Forslag til nye regler om hjemmeopplæring under koronapandemien

Høringssvar - forslag til nye regler om hjemmeopplæring NIM 0712 (pdf) 281.02 KB

Kunnskapsdepartementet foreslår å gi en utvidet adgang til hjemmeopplæring også når det ikke er påkrevet av hensyn til smittevern. Ettersom forslaget om å gi en utvidet adgang til å gi deler av undervisningen som hjemmeundervisning ikke er direkte begrunnet i smittevern, mener NIM at forslaget krever nærmere begrunnelse. NIM mener også at en slik åpning må rammes inn av strengere vilkår enn etter forslaget, og at hensynet til sårbare elever bør vurderes særskilt og grundig.