Høringsuttalelse – rapportutkast til Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten

NIM høringsuttalelse - rapportutkast til Norges femte rapportering på Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter og åttende rapport på minoritetsspråkpakten (pdf) 189.81 KB

NIMs kommentarer gjelder først og fremst omtalen av hvordan anbefalingene fra Europarådet er fulgt opp, herunder områder som vi mener kunne gis en grundigere behandling i rapportene. Enkelte kommentarer gjelder også andre tiltak for å gjennomføre rammekonvensjonen og språkpakten. NIM påpeker blant annet nødvendigheten av å styrke lokale myndigheters kjennskap til og kunnskap om nasjonale minoriteter.

Innspill til kommunal- og moderniseringdepartementet.