FNs spesialrapportør for mennesker med nedsatt funksjonsevne Catalina Devandas Aguilar. Foto: UN Photo/Manuel Elias

28. februar presenterer FNs spesialrapportør Catalina Devandas-Aguilar sin rapport om personer med nedsatt funksjonsevne for FNs menneskerettighetsråd.

Rapporten ble skrevet etter landbesøket til Norge i november 2019 og kan leses i sin helhet her.

Sendingen kan sees live og i opptak på FNs web-TV. NIM deltar ved direktør Adele Matheson Mestad via en forhåndsinnspilt videouttalelse som blir vist på storskjerm.

NIM mener at den norske regjeringen bør vurdere nøye de anbefalinger som kommer frem i rapporten, for selv om det i Norge er et stort politisk engasjement for å bedre og beskytte rettighetene til denne gruppen, er det behov for å følge dette opp bedre i det daglige.

Blant annet vergemålsordningen og tvang i psykisk helsevern er områder der NIM er bekymret. NIM mener at vergemålslovgivningen må endres, og at det må innføres et beslutningsstøttesystem i tråd med kravene etter CRPD artikkel 12. Hva gjelder tvang i psykisk helsevern er et av NIMs hovedinnspill at det må gjøres en grundigere menneskerettslig vurdering av om kunnskapsgrunnlaget for tvangstiltak som medisinering, ECT og skjerming er tilstrekkelig til å ivareta kravet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3 om at tvangsbehandling må være «medisinsk nødvendig».

Du kan lese hele NIMs høringsuttalelse om temaet her.