Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal velge medlemmer til sitt rådgivende utvalg for de neste fire årene. Styret oppnevner utvalget på forslag fra direktøren. Det skal ha minst 10 og høyst 15 medlemmer.

Foto: audioundwerbung/ iStock photo.

Som ledd i en åpen og inkluderende oppnevningsprosess inviterer vi herved publikum og organisasjoner til å foreslå kandidater til utvalget. Frist for å fremme forslag er 5. juni 2020.

1. Hva er utvalgets rolle?

NIMs hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettighetsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIMs rådgivende utvalg skal bidra med informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal institusjon (NIM-loven § 9). Det skal bestå av medlemmer fra frivillige organisasjoner og det akademiske miljø eller andre særlig kvalifiserte profesjonsgrupper. Dette i tillegg til nasjonale ombudsinstitusjoner som er faste medlemmer (NIM-instruks § 6).

2. Hva ser vi etter?

NIM ønsker at frivillige organisasjoner som foreslås oppfyller flere av følgende kriterier:

 • Har noe erfaring med å forankre eget arbeid i en menneskerettslig tilnærming
 • Har inngående kjennskap til menneskerettslige utfordringer på temaområder og/eller overfor utsatte grupper
 • Har erfaring fra rapportering til internasjonale overvåkingsorganer
 • Har troverdighet og legitimitet blant andre aktører innenfor eget virksomhetsområde

Vi ønsker at særlig relevante enkeltpersoner som foreslås:

 • Har kunnskap om menneskerettigheter generelt eller på særlig relevante fagfelt
 • Har særskilte forutsetninger for å gi kunnskapsbaserte råd til NIMs kjernevirksomhet
 • Har troverdighet og legitimitet blant aktører i det sivile samfunn

Andre hensyn som vil vektlegges i utvalgets sammensetning:

 • Tematisk bredde
 • Kontinuitet og fornyelse
 • Minst ett medlem skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål
 • Kjønnsbalanse

3. Hvordan fremme forslag til medlemmer?

 • Både organisasjoner og enkeltpersoner kan fremme forslag.
 • Oppgi navn og kontaktinformasjon til de eller den organisasjonen eller personen du foreslår.
 • Gi en kort begrunnelse for hvert forslag opp mot de kriteriene som er nevnt i punkt 2.
 • Begrunnede forslag sendes til info@nhri.no. Merk mailen med «Utvalgsforslag» i emnefeltet.
 • Forslagsfrist: Snarest, senest 5. juni 2020.

Mer om NIMs rådgivende utvalg

NIMs rådgivende utvalg ble opprettet i juni 2016 i henhold til NIM-loven § 9 og NIM-instruksen § 6. NIM er en nasjonal menneskerettighetsinstitusjon (NHRI etter den engelske forkortelsen) som er anerkjent med A-status etter internasjonal fagfellevurdering. Det innebærer at NIM oppfyller FNs krav om å være en uavhengig og mangfoldig (pluralistisk) institusjon etablert ved lov, med det formål å fremme og beskytte gjennomføringen av menneskerettighetene i eget land (se FNs Paris-prinsipper). Det rådgivende utvalget er sentralt for at NIM skal kunne ivareta prinsippet om mangfold og rollen som brobygger. Gjennom utvalget sikres både kontakt med det sivile samfunn og forskningsmiljøer, og dialog som bereder grunnen for rapportering til internasjonale traktatorganer.

Dagens rådgivende utvalg består ved utløp av perioden 2016–2020 av 14 medlemmer: tre nasjonale ombudspersoner, fem representanter for ulike organisasjoner og seks oppnevnt i personlig kapasitet.